1. LEPINGU OBJEKT

 • Viljandi Jahilossi ruumide ja vara kasutusele võtmisega kinnitab rentnik, et on teadlik tema kasutusse antud ruumide ja vara seisukorrast ja tal ei ole nende suhtes pretensioone.
 • Rentnikul ei ole õigus anda renditud ruume ja vara allrendile.
 • Viljandi Jahilossi renditasu suurus ja maksmise kord on kokku lepitud broneeringu kinnituses.
 • Viljandi Jahilossi peosaali või maja broneerimiseks tuleb tasuda broneerimistasu, mis on rentimise kogusummast viiskümmend protsenti (50%). Broneerimistasu ei kuulu tagastamisele juhul kui kasutaja ise mingil põhjusel loobub peosaali kasutamisest. Broneerimistasu mitteõigeaegsel tasumisel on Viljandi Jahilossil õigus broneering ühepoolselt ilma ette teatamata tühistada.
 • Cateringi ja muude teenuste eest tasutakse lõplik summa 1 nädal kuni 4 päeva enne sündmuse toimumise päeva.

2. RENTNIK KOHUSTUB:

 • tutvuma sisekorraeeskirjadega enne peosaali/maja kasutamist ning täitma sisekorraeeskirju;
 • kasutama rendile võetud Viljandi Jahilossi, selle vara ja välisterritooriumi heaperemehelikult ja kooskõlas heade kommetega;
 • võtma peosaali/maja kasutusse või andma üle kokkulepitud ajal;
 • järgima kokkuleppeid, et majas ei oleks kokkulepitust rohkem inimesi;
 • mitte suitsetama üheski Viljandi Jahilossi ruumis. Suitsetada võib õues või terrassil, konid tuleb panna ainult selleks ettenähtud kohta ehk purki, mis asub terrassil;
 • küünlaid kasutama majas ainult etteantud kohas, lisaks ei tohi jätta küünlaid ilma järelvalveta põlema ning ruumist lahkudes peab küünlad kustutama. Rentnik vastutab majas ja maja ümbruses tuleohutuse eest;
 • ilutulestiku laskmine on lubatud ainult KOV kirjalikul loal, mille üürnik esitab 2 päeva enne ürituse toimumist;
 • mitte kasutama madratsitel ja voodites ÕLI;
 • seintel on keelatud kasutada kleepmassi, tahvlinätsu ja kinnitamiseks naelu;
 • mitte lahti ühendama ega ümber paigutama heli- elektri ja muid seadmeid;
 • vara majast mitte välja viima ning vara kasutama ainult sihtotstarbeliselt;
 • mittte viima sööki ja jooki magamistubadesse;
 • rentnik vastutab alaealiste eest, et lapsed ei roniks trepi piirete vahel, ei mängiks tulega, ei tegeleks tahtliku ilutaimede rikkumisega;
 • mitte tooma majja lemmikloomi ilma eelneva kokkuleppeta;
 • mitte kasutama saunalina ja voodipesu meigi maha võtmiseks, kingade puhastamiseks jne;
 • mitte sisenema ja mitte kasutama ruume, mille osas puudub kasutamise kokkulepe.

3. Rentnik kohustub teatama viivitamatult majas toimunud purunemisest, avariist, tulekahjust või muust ohust Viljandi Jahilossile ja varale, võttes koheselt tarvitusele abinõud kahjulike tagajärgede vältimiseks või juba ilmnenud tagajärgede likvideerimiseks. Tulekahju, pommiähvarduse vms ohu korral teavitama kiiremas korras hädaabi 112 või peosaali esindajat tel. 52 64 007.

4. Rentnik kohustub tasuma leppetrahvi 150 eurot kui majas on suitsetatud, oksendatud või urineeritud selleks mitte ettenähtud kohtades, rikutud sisekorda, maja, inventari või tekitatud muid kahjustusi rendile andja varale. Leppetrahvile lisandub kahjutasu rikutu remontimiseks ja lõhutud inventari eest.

5. Rentnik kohustub hüvitama rendileandjale rentniku süül tekitatud kahjud Viljandi Jahilossile ja varale. Rentniku süüks loetakse ka teiste isikute süüd, kes rendiperioodi ajal renditud Viljandi Jahilossis viibivad. Kui ruumide ja vara vastuvõtmisel rendileandja poolt ilmneb kahju tekitatud varale, koostab rendileandja selle kohta akti, mille alusel toimub kahjude hüvitamine. Kahjude hindamisel võetakse aluseks selle taastamiskulu või asjade purunemisel, lõhkumisel uute samaväärsete asjade soetuskulu. Rentnik on kohustatud hüvitama tekitatud kahju 5 (viie) tööpäeva jooksul alates arve esitamisest.

6. Rentnik on kohustatud täitma Viljandi Jahilossi sisekorda ja jälgima, et seda täidaksid kõik isikud, kes rendiperioodi ajal majas viibivad.

7. MUUD TINGIMUSED

 • Viljandi Jahilossi dekoreerimisel peab klient arvestama, et dekoreerimise käigus ei rikuta ega kahjustata maja ega mööblit. Ürituse dekoreerija kohustus on võtta kõik kinnitused või dekoratsioonid ürituse lõpuks maha.
 • Rendile andjal on õigus koheselt leping lõpetada ning üritus lõpetada, kui on näha lepingu rasket ning korduvat rikkumist.
 • Käesoleva lepingu täitmisel tekkivad vaidlused lahendatakse läbirääkimiste teel või kokkuleppe mitte saavutamise korral Eesti Vabariigi seadustega sätestatud korras.
 • Juhul kui klient kasutab toitlustuseks teist cateringi, siis klient vastutab köögi ja peosaali heakorra ning puhtuse eest. Kliendile antakse kasutada puhas ettevalmistusruum ja peosaal. Samasugusel kujul tuleb grupi lahkudes ettevalmistusruum ja peosaal tagastada. Juhul kui köök ja söögisaal on mustad maksab klient koristustasu 150€.

8. Kodulehel toodud hinnad kehtivad kuni 1.05.2024. Viljandi Jahiloss jätab endale õiguse hindu muuta.

Viljandi Jahiloss OÜ
Registrikood: 16863223

Fine Dining Experience